جستجوی پیشرفته در هرباریوم:

هـرباریوم

جستجو در رده بندی

منطقه جمع آوری شده

موقعیت جغرافیایی منطقه جمع آوری

  • 64 مــورد تعداد کل گیاهان سایت:
  • 1 هرباریــوم تعداد هرباریوم موجود:
  • 62 تصــویر تعداد تصاویر موجو د از گیاهان